A „Sajtolj, és Nyerj!” Nyereményjáték Adatkezelési Tájékoztatója

Hatályos: 2020.11.01-től

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy tájékoztassa az Érintetteket a Kőröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. (székhely: 2745 Kőröstetétlen, Abonyi út 2.; Cégjegyzékszám: 13 09 064316) - a továbbiakban: „Adatkezelő” - által megrendezésre kerülő, a www.hajdusajtjatek.hu oldalon lebonyolított „Sajtolj, és Nyerj!” promóciós játék (a továbbiakban: „Játék”) keretében végzett adatkezelésről. A tájékoztatási kötelezettséget az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (továbbiakban „GDPR”) 13. cikke, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban info. tv.) 14. § a) pontja írja elő.

1. Fogalmak

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (jelen Adatkezelési Tájékoztató tekintetében a Kőröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.) aki, vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

Érintett: Azon természetes személy, amely az Adatkezelő által kezel személyes adatok alapján azonosítható. Érintettnek jelen Adatkezelési tájékoztató tekintetében elsősorban a Játékos minősül.

Honlap: az Adatkezelő által a Játék lebonyolítása érdekében üzemeltetett www.hajdusajtjatek.hu weboldal.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.


2. Az Adatkezelő

Név: Kőröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.
Székhely: 2745 Kőröstetétlen, Abonyi út 2.
Cégjegyzékszám: 13 09 064316
E-mail cím: mail@korostej.hu
Telefon: +36 1 349 3521
Honlap: http://korostej.hu/hu/fooldal


3. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és a személyes adatok megőrzési ideje

Az Adatkezelő a Játékon résztvevő személyek (továbbiakban „Játékos”) regisztrációjának fogadása és nyilvántartása, a velük való kapcsolattartás, a sorsolások lebonyolítása, a nyertes Játékosok kiértesítése, továbbá a nyeremények átadása céljából, tehát a Játék lebonyolítása érdekében kezeli a Játékosok adatait, és e körben végi az adatkezelési tevékenységét. Az alábbiakban részletesen meghatározásra és rögzítésre kerül, hogy az Adatkezelő a Játék lebonyolítása érdekében a Játékosok mely adatait kezeli, pontosan milyen célból és mennyi ideig, az adatkezelésének mi a jogalapja, és kik azok a Címzettel, akiknek az érintett adatok a Játék lebonyolítása érdekében átadásra kerülnek. A Játék kezdete: 2020. 11. 01. napja, a Játék vége 2020. 12. 18. napja. A Játékra, továbbá az abban való részvételre vonatkozó részletes szabályok a Játékszabályzatban találhatóak. A Játékszabályzat elérhetősége: https://hajdusajtjatek.hu/jatekszabalyzat

3.1 A Játékra való regisztráció során végzett adatkezelés

A Játékon való részvétel érdekében a Játékosoknak regisztrálniuk kell. Regisztráció nélkül a Játékon a részvétel nem lehetséges. A Regisztráció az Adatkezelő Honlapján végezhető el.

A Regisztráció során megadott és ezzel összefüggésben kezelt adatok:

 • Játékos neve
 • Játékos e-mail címe
 • Vásárolt termék
 • Vásárlás helye (település és a kereskedelmi egység megnevezése)
 • Vásárlás időpontja
 • Játékos által feltöltött blokk AP kódja
Adatkezelés célja Adatkezelés jogapja Kezelt adatok megőrzési ideje
A Játékra jelentkező Játékos, valamint az AP kód regisztrálása. Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a Játék lezárultáig.

Az adattovábbítás Címzettje: Netkids Multimédia Kft. mint adatfeldolgozó

A hozzájárulás megadásának és vagy visszavonásának a következménye:
Amennyiben a Játékos nem járul hozzá a regisztráció során megadott adatai kezeléséhez, abban az esetben a regisztráció nem végezhető el, a már megadott hozzájárulás visszavonása esetén pedig a Játékban történő további részvétel nem lehetséges. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét, így csak a visszavonás időpontja utáni adatkezelés tilalmára vonatkozik.

3.2 A Játékossal történő kapcsolattartás során végzett adatkezelés

A Játékossal történő kapcsolattartás során kezelt adatok:

 • Játékos neve
 • Játékos e-mail címe
 • Játékos lakcíme, tartózkodási helye
Adatkezelés célja Adatkezelés jogapja Kezelt adatok megőrzési ideje
A Játékossal történő kapcsolattartás a Játék lebonyolítása érdekében, így különösen a nyertes Játékos kiértesítése a nyeremény átadása céljából.
A nyertes Játékos nevének közzététele a Honlapon.
A nyertes Játékos részére a napi és heti nyeremények megküldése.
Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a Játék lezárultáig.

Az adattovábbítás Címzettje: Netkids Multimédia Kft. mint adatfeldolgozó

A hozzájárulás megadásának és vagy visszavonásának a következménye:
Hozzájárulás hiányában, vagy a hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelő nem lesz képes a a Játékossal a kapcsolatot tartani, így részére értesítést sem tud küldeni a nyertessé válása és a nyereménye átadása tárgyában. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét, így csak a visszavonás időpontja utáni értesítések megküldésének tilalmára vonatkozik.

A Sorsolással összefüggésben végzett adatkezelés

A nyeremények a Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek a Játékosok között kisorsolásra.

A Sorsolással összefüggésben kezelt adatok:

 • Játékos neve
 • Vásárlás helye (település és a kereskedelmi egység megnevezése)
 • Vásárlás időpontja
 • Vásárolt termék
 • Játékos által feltöltött blokk AP kódja
Adatkezelés célja Adatkezelés jogapja Kezelt adatok megőrzési ideje
A nyeremények kisorsolása a Játékosok között. Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a Játék lezárultáig.

Az adattovábbítás Címzettje: Netkids Multimédia Kft. mint adatfeldolgozó, továbbá a Főnyeremény sorsolása tekintetében Dr. Juhász Gábor Közjegyzői Irodája

A hozzájárulás megadásának és vagy visszavonásának a következménye:
Amennyiben a Játékos nem járul hozzá az adatai sorsolás során történő kezeléséhez, abban az esetben a sorsolás nem végezhető el. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét, így csak a visszavonás időpontja utáni adatkezelés tilalmára vonatkozik.

3.4 A Nemzeti adó- és Vámhivatallal szemben az Adatkezelőt terhelő adózást érintő jogi kötelezettségek teljesítése

Az Adatkezelő a Játék lebonyolításával összefüggésben köteles a vonatkozó adókötelezettségek teljesítésére, amely során a Nemzeti adó- és Vámhivatal részére átadja a Játékosok lenti adatait.

Kezelt adatok:

 • Játékos neve
 • Játékos adóazonosító jele
Adatkezelés célja Adatkezelés jogapja Kezelt adatok megőrzési ideje
Adóbevallás benyújtása, illetve az adózást érintő egyéb nyilatkozatok megtétele. Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont] A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében 8 évig.

Az adattovábbítás Címzettje: Netkids Multimédia Kft. mint adatfeldolgozó, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal


4. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az Adatkezelő a Játék sikeres lebonyolítása érdekében vele szerződött közreműködőket, mint Adatfeldolgozókat is igénybe vesz. Ezen Adatfeldolgozóknak a Játékosok bizonyos adatai átadásra kerülnek abból a célból, hogy azokat az Adatfeldolgozók az Adatkezelő nevében, az általa meghatározott módon, és az általa rögzített célok elérése érdekében kezelje. Az Adatfeldolgozók tevékenységük során kötelesek biztosítani, hogy az átadott személyes adatokhoz kizárólag az azok feldolgozására jogosult személyek férnek hozzá, továbbá kötelesek az adatfeldolgozás által jelentett kockázatoknak megfelelő szintű védelmet biztosító műszaki és szervezési intézkedéseket alkalmazni. Az Adatkezelő és Adatfeldolgozói között jogviszonyt a felek között létrejött adatfeldolgozói megállapodások szabályozzák.

Adatfeldolgozók

a) A Játék megszervezése, lebonyolítása, és a sorsolás során az Adatkezelő a Netkids Multimédia Kft. (székhely: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25–26.; E-mail cím: titkarsag@netkidskreativ.hu) segítségét veszi igénybe, akinek a Játékosok 3. pontban meghatározott adatai kerülnek átadásra;

b) A napi és heti nyeremények kézbesítése során az Adatkezelő a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu) segítségét veszi igénybe, akinek a nyeremények kézbesítése céljából átadásra kerül a Játékos neve, valamint a lakcíme és/vagy tartózkodási helye;

c) A főnyeremény sorsolása során az Adatfeldolgozó Dr. Juhász Gábor Közjegyzői Irodája (Cím: 1082 Budapest, Corvin köz 4. 1/1.; E-mail: iroda.juhaszgabor@kozjegyzo.hu) segítségét veszi igénybe, akinek a sorsolás elvégzése érdekében átadásra kerülnek a Játékos 3.3. pontban meghatározott adatai.

d) Az Adatkezelő tárhelyszolgáltatója, aki a tárhelyszolgáltatás nyújtása során végzett tevékenysége alapján minősül Adatfeldolgozónak, a Servergarden Kft. (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32.; Adatközpont: 1101 Budapest, Expo tér 5-7; E-mail cím: info@servergarden.hu)


A személyes adatok tárolásának módja és védelme

Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a tevékenysége során megvalósuló adatkezelési tevékenysége során a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével.

Az Adatkezelő a papíralapú dokumentumokban szereplő személyes adatokat az egyes adatkezeléseknél meghatározott adatkezelési időtartam alatt az eredeti papíralapú formában, illetve az eredeti dokumentumról készített, elektronikus másolat formájában tárolja, azokat az adatokat pedig, amelyeket nem papíralapon megtett nyilatkozatok és szerződések tartalmazzák, és nem ebben a formán keletkeztek, elektronikus formában tárolja.


6. Az Érintettek jogai

Az Érintettek az Adatkezelő 2. pontban rögzített elérhetőségein bármikor

 • kérhetik, hogy az Adatkezelő adjon tájékoztatást a személyes adataik kezeléséről;
 • kérhetik az Adatkezelő által kezelt személyes adataiknak helyesbítését;
 • kérhetik az Adatkezelő által kezelt személyes adataiknak törlését és az adatkezelés korlátozását;
 • kérhetik, hogy a személyes adatokat megkapják és azokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak;
 • tiltakozhatnak a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból a személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen;
 • visszavonhatják a személyes adatok kezelésére adott hozzájárulásukat, amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, amely visszavonás azonban a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

6.1 Hozzáférés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy nem jogosult a tájékoztatásra, vagy ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal, az Adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

6.2 Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az általa kezelt pontatlan személyes adatokat, valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

6.3 A törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség;
 • ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • ha a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
 • ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

Az adatot a Adatkezelő nem törli, amennyiben az adatkezelés (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; vagy (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; vagy (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

6.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása estén az korlátozással Érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatást nyújt az Érintettnek. Amennyiben az Adatkezelő megállapítja a tiltakozás megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést, továbbá értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.

6.5 A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.6 Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

 • az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.

6.7 Érintett kérelmének kezelése

Az Érintett a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét az Adatkezelő 2. pont szerinti elérhetőségeire küldheti el. Az Adatkezelő legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, illetve amennyiben nem tesz intézkedéseket, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Ekkor az Adatkezelő az Érintettet tájékoztatja jogorvoslati jogairól is.

Az Érintett az adatkezelésről évente egy alkalommal ingyenesen kérhet tájékoztatást. Amennyiben az Érintett ugyanarra az adatkörre vonatkozóan újabb tájékoztatást kér az adott évben, úgy az Adatkezelő jogosult költségtérítést kérni, amely költségtérítés összegét és esedékességének az adott ügy egyedi körülményei alapján határozza meg.


7. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja


8. Az Adatvédelmi incidensek kezelése

Az Adatkezelő az Adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Az Adatkezelő nyilvántartja az Adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az Adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket oly módon, amely lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze, hogy a Szolgáltató eleget tett-e az Adatvédelmi incidens bejelentését illetően meghatározott jogszabályi kötelezettségeinek.

Amennyiben az Adatvédelmi incidens az Adatkezelő megítélése szerint valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, abban az esetben indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az Adatvédelmi incidensről ezen belül:

 • adatvédelmi incidens jellegéről;
 • az adatvédelmi tisztviselő nevéről és elérhetőségeiről;
 • az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, továbbá;
 • az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az Adatkezelőt az Érintettek tekintetében tájékoztatási kötelezettség nem terheli, és abban az esetben az Adatvédelmi incidensről nem küld értesítést, ha

 • az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítéssel járna, és az Adatkezelő a Honlapján elhelyezett nyilvános tájékoztatás útján értesíti és tájékoztatja az Érintetteket.

9. Jogorvoslat

Amennyiben az Érintett kérelmét az Adatkezelő elutasítja, úgy az elutasítással szemben az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) jogosult bejelentést tenni vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.

Jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során az Adatkezelő nem jár el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételeit, illetve igényeit először az Adatkezelővel - a fentebb felsorolt elérhetőségeink valamelyikén – közölje, annak érdekében, hogy az észrevételt minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük.